Przepisy dotyczące hałasu w przemyśle wytwórczym

 

Krajowe wytyczne dotyczące maksymalnego poziomu dźwięku podczas 8-godzinnego dnia pracy

  Włochy Francja Austria Anglia Szwecja USA Chiny
Maksymalny limit poziomu hałasu 87
dB(A)
87
dB(A)
85
dB(A)
87
dB(A)
85
dB(A)
90
dB(A)
85
dB(A)
Pół-poziom dźwięku - 3 dB 3 dB 3 dB 3 dB 5 dB -
  Dania Norwegia Holandia Szwajcaria  Hiszpania Finlandia
 
Maksymalny limit poziomu hałasu 85
dB(A)
85
dB(A)
85
dB(A)

85
dB(A)

 87
dB(A)

87
dB(A) 
 
Pół-poziom dźwięku 3 dB   3 dB    3 dB 3 dB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o pół-poziomie dźwięku.


Istnieją różne przepisy regulujące dopuszczalne poziomy hałasu w miejscu pracy. W Europie hałas w miejscu pracy reguluje Dyrektywa UE 2006/42 / WE, natomiast w Stanach Zjednoczonych norma
OSHA 1910.95 dotycząca ekspozycji na hałas w miejscu pracy. OSHA to akronim od Occupational Safety and Health Administration, federalnej agencji odpowiedzialnej za wdrażanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Stanach Zjednoczonych. Są również kraje, które mają bardziej rygorystyczne normy krajowe niż te określone w dyrektywach UE lub określone przez OSHA.

 

Co to jest dyrektywa UE?

Dyrektywa UE powinna wyeliminować zagrożenia spowodowane narażeniem na hałas u źródła. Ze względu na postęp technologiczny i możliwości kontrolowania hałasu przez źródło dźwięku należy w miarę możliwości ograniczyć narażenie na hałas. Redukcja hałasu przez źródło dźwięku jest zwykle najbardziej wydajnym i ekonomicznym sposobem.

Jeśli podane wytyczne zostaną przekroczone, należy zbadać przyczynę. Należy sformułować i wdrożyć harmonogram programu działań. Pracownicy muszą otrzymać odpowiednie informacje o przekroczonych poziomach i podjętych środkach. Należy również podać informacje o ryzyku utraty słuchu, jakie może stwarzać narażenie, oraz o obowiązku noszenia ochraniaczy słuchu.

Dyrektywa europejska 2003/10 / WE określa maksymalny limit jako 87 dB (A) Leq dla ośmiogodzinnego dnia pracy. W przypadku, gdy prawo krajowe przewiduje niższy poziom hałasu niż dyrektywa UE, należy tego przestrzegać.

 

Przepisy dotyczące hałasu w USA?

OSHA 1910.95 określa wartości narażenia na hałas w miejscu pracy. Limity są oparte na średniej ważonej pracownika z ośmiogodzinnego dnia pracy. OSHA ustala maksymalny dopuszczalny limit ekspozycji (PEL) na 90 dB (A) dla każdego, kto pracuje osiem godzin dziennie. Te poziomy obowiązują dla kursu wymiany 5 dB (A).

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) w USA zaleca ograniczenie równoważnego poziomu hałasu, na który narażony jest pracownik, do 85 dB (A) przez osiem godzin dziennie, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia słuchu. Na podstawie zaktualizowanych badań literaturowych NIOSH odkrył, że znaczna utrata słuchu może wystąpić nawet na poziomach zgodnych z OSHA PEL. NIOSH zaleca również kurs wymiany 3 dB (A), tak aby każdy wzrost o 3 dB (A) zmniejszał o połowę dopuszczalny czas ekspozycji.

Przykład: OSHA dopuszcza ośmiogodzinną ekspozycję na poziom hałasu 90 dB (A), ale tylko dwie godziny ekspozycji na 100 dB (A). NIOSH zaleca ograniczenie ośmiogodzinnej ekspozycji do poziomu poniżej 85 dB (A). Dla 100 dB (A) NIOSH zaleca mniej niż piętnaście minut ekspozycji dziennie.

working-environment-woman

 

Program ochrony słuchu

W 1981 roku OSHA wprowadziła nowe wymagania w celu ochrony pracowników w przemyśle wytwórczym. W przypadku gdy pracownik jest narażony na równoważny poziom hałasu 85 dB (A) lub więcej podczas ośmiogodzinnej zmiany, pracodawca musi wdrożyć program ochrony słuchu. Pracodawcy muszą mierzyć poziom hałasu, oferować bezpłatne coroczne badania słuchu, zapewniać ochronę słuchu i szkolenia, a także oceniać środki bezpieczeństwa, chyba że zapewniają, że pracownicy są narażeni na mniej niż 85 dB (A) poprzez zmianę praktyk pracy, narzędzi i sprzętu.

Postępuj zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi pomiarów hałasu! Przeczytaj wytyczne firmy Silvent dotyczące pomiarów poziomu hałasu podczas  odmuchiwania sprężonym powietrzem.

 

INFO_pdf_Noise_PL

Posts by Topic

Wszystkie posty

Przepisy dotyczące hałasu w przemyśle wytwórczym

Czytaj dalej

Skąd wiesz, czy używasz bezpiecznego pistoletu do przedmuchiwania?

Czytaj dalej

Kiedy używać pistoletu do przedmuchiwania z rurką przedłużającą

Czytaj dalej

Jak wyeliminować ryzyko nieprzestrzegania przepisów OSHA

Czytaj dalej

Niebezpieczeństwa związane z odmuchem pistoletami dla sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Ryzyko obrażeń oczu podczas odmuchu pistoletem powietrznym

Czytaj dalej

Ulepsz swoją aplikację odmuchu dzięki dyszom powietrznym do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Duże możliwości oszczędnościowe przy odmuchiwaniu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej

Podstawowe informacje o decybelach (dB)

Czytaj dalej

Zagrożenia związane z zaworami kulowymi - używaj pistoletów do przedmuchiwania o dużej sile odmuchu

Czytaj dalej

Dysze do cieszy a dysze do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Zmniejsz hałas spowodowany dyszami i zaworami do sprężonego powietrza w przemyśle

Czytaj dalej

Kiedy należy wymienić pistolety powietrzny na dysze?

Czytaj dalej

Ile kosztuje sprężone powietrze?

Czytaj dalej

Dlaczego warto używać cichych pistoletów do przedmuchiwania

Czytaj dalej

Zmniejszenie problemów z emulsją w walcowniach zimnych przy użyciu sprężonego powietrza

Czytaj dalej

5 powodów, dla których warto stosować dysze powietrzne do odmuchu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej