Faror vid blåsning med tryckluft

Faror vid blåsning med tryckluft

Skriven av Viktor Gustavsson

 

Många är omedvetna om de risker som finns vid blåsning med tryckluft. I regel talar man om tre olika risker i samband med blåsning med tryckluft; luftembolism, hörselnedsättning och ögonskador. 

Det kan vara svårt att förstå att luft kan vara farligt. Ursprungligen består tryckluft av vanlig luft, men det är inte längre vanlig luft då den omvandlats till tryckluft. Tryckluft har ett högre tryck än vanlig atmosfärisk luft, vilket gör att den kan ge upphov till en rad olika risker om den hanteras på fel sätt. 


Tre faror vid blåsning med tryckluft

1. Luftembolism, när tryckluft kommer in i blodomloppet

frogkick.dk1-4_1.jpg

Den första är luftembolism, som kan uppstå om tryckluften kommer in i blodomloppet. Detta kanske då operatören använder tryckluften för att blåsa på sig själv eller någon annan. Om trycket blir för högt eller tryckluften blåses direkt mot kroppen kan tryckluften ta sig in under huden och in i blodomloppet. Detta kan leda till allvarliga skad

or med symtom liknande hjärtinfarkt eller hjärnblödning. Inom industrin används tryckluft bland annat till städning, och det händer även att operatörer väljer att använda tryckluft till att städa av sina egna kläder, även om det på många arbetsplatser är förbjudet.  OSHA, Occupational Safety and Health Administration, har strikta regler för detta. Enligt OSHA får endast säkra blåspistoler användas till blåsning inom industrin. Om denna reglering bryts riskerar företaget att beläggas med böter.

 

2. Hörselskador, blåsning med tryckluft kan vara bullrigt

Man-with-helmet-ear-blog.jpg

Den andra risken med blåsning med tryckluft är hörselnedsättning. Blåsning med tryckluft kan ge upphov till höga ljudnivåer, som kan vara skadligt både för operatören med även för omgivningen. Både korta och återkommande blåsoperationer kan vara skadliga och ge upphov till hörselskador och tinnitus. Skadorna kan vara succesivt framträdande och det kan vara svårt att avgöra när och hur hörselproblemen uppkom. OSHAs regler berör även den godkända bullernivån på en arbetsplats. De arbetsplatser som inte uppfyller kraven får delta i deras Hearing conservation program, som medför kontroller, kurser och risk för böter om inte ljudnivån sänks till en godkänd nivå. Läs mer om munstycks teknologin som kan hjälpa dig.

 

3. Ögon- och kroppsskador på grund av yrande spån

28577569_72dpi.jpg

Den tredje risken som ofta lyfts fram i samband med blåsning med tryckluft är ögon- och kroppsskador. Som nämnts tidigare, används tryckluft ofta till städning. Detta kan innebära en säkerhetsrisk, då mindre partiklar och spån kan studsa tillbaka mot operatören. Det kan anses harmlöst, men de flesta har upplevt obehaget som uppstår om man får in sand eller en ögonfrans i ögat. Ögonen är känsliga och även mindre partiklar kan orsaka stor skada, som även kan leda till försämrad syn och i värsta fall till blindhet.

 

Med facit i hand är det enkelt att förstå risken med blåsning med tryckluft. Det är därför viktigt att vara medveten om de risker som faktiskt finns, för att kunna arbeta förebyggande och åtgärda eventuella riskområden. 

 Börja ditt säkerhetsarbete nu! Läsa Silvents riktlinjer för blåsning med tryckluft här. 

  

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager