Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips


Tillverkningsindustrin hamnar ofta högt upp i listor över arbetsplatser med för höga bullernivåer. Detta påverkar de anställda, som riskerar att drabbas av både hörselskador och tinnitus. I dagsläget finns det inget botemedel mot någon av skadorna, vilket innebär att personerna som drabbas får leva med konsekvenserna resten av livet. Det är därför viktigt att arbeta aktivt för att minska bullret i industrin. En vanlig bullerkälla är blåsning med tryckluft, som ofta utförs med hjälp av en blåspistol. Detta innebär en stor risk för operatören. Buller är inte bara skadligt för arbetstagarna det är även kostsamt, både för samhället och företaget. Nedan följer åtgärder som industriföretag med för höga ljudnivåer bör vidta, för att minska bullret på arbetsplatsen.

 

7 tips på hur du kan minska bullret

När man har kartlagt bullret noggrant kan man ta fram ett åtgärdsförslag. Det är då viktigt att även arbetstagare och skyddsombud får komma med förslag och synpunkter. Ofta behövs också en kombination av åtgärder, det kan exempelvis vara:

  • Åtgärder direkt vid maskinen eller bullerkällan
  • Inbyggnad av bullerkällan
  • Byte av maskiner och utrustning mot tystare modeller
  • Byte eller förändring av arbetsmetod
  • Åtgärder i arbetslokalen med t ex ljudabsorberande material och avskärmningar
  • Ljudisolerad manöver- eller övervakningshytt
  • Arbetsrotation

 

Genomför regelbundna ljudmätningar

Man-with-helmet-ear-blog.jpg

Dessa genomförs enklast med en ljudnivåmätare. Mätningen utförs genom att rikta mätarens mikrofon mot ljudkällan, på ett avstånd av en meter (1 m) och med 90° vinkel mot ljudkällan. 

För att mäta den ekvivalenta ljudnivån, medel buller nivån, under exempelvis ett åtta timmars arbetspass krävs en dosimeter som bärs av den person vars bullerexponering man vill mäta. En dosimeter är en mätare som man bär med sig och den mäter det totala bullret som en person har blivit utsatt för under mättiden.

Börja med att mäta det buller som de enskilda arbetstagarna utsätts för. Även den allmänna bullernivån skall mätas men observera att det är viktigt att mätningarna görs under representativa arbetsförhållanden. Jämför sedan de värdena som uppmäts med gränsvärdena i bullerföreskrifterna. 

För att få ytterligare kunskap kan en bullerkartläggning genomföras. Detta bör med fördel genomföras med hjälp av en expert inom området. 

 

Vad gör man annars? men-talking-in-a-factory

Den mest effektiva åtgärden i en bullrig arbetsmiljö är att ta bort bullret vid källan. Det kan tillexempel göras genom att byta ut bullerkällan mot en tystare version. Ofta kan nyare modeller erbjuda en lägre ljudnivå. Om detta inte är möjligt är det viktigt att de anställda informeras om och utrustas med hörselskydd. Det är viktigt att de anställda är väl medvetna om varför de ska använda hörselskydden samt vad som kan hända om de inte använder dem. Även en kortvarig period utan hörselskydd kan orsaka skador. 

Det är även viktigt att använda rätt typ av hörselskydd. Vilket som är rätta hörselskyddet beror på den aktuella bullersituationen på arbetsplatsen. Hörselskyddet måste ha de rätta akustiska egenskaperna så att det isolerar vid de frekvenser där bullret förekommer.

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

 INFO_pdf_Noise_SE

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer