Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Skriven av Viktor Gustavsson
 

7 tips på hur du kan minska bullret

När man har kartlagt bullret noggrant kan man ta fram ett åtgärdsförslag. Det är då viktigt att även arbetstagare och skyddsombud får komma med förslag och synpunkter. Ofta behövs också en kombination av åtgärder, det kan exempelvis vara:

  • Åtgärder direkt vid maskinen eller bullerkällan
  • Inbyggnad av bullerkällan
  • Byte av maskiner och utrustning mot tystare modeller
  • Byte eller förändring av arbetsmetod
  • Åtgärder i arbetslokalen med t ex ljudabsorberande material och avskärmningar
  • Ljudisolerad manöver- eller övervakningshytt
  • Arbetsrotation

 

Tillverkningsindustrin hamnar ofta högt upp i listor över arbetsplatser med för höga bullernivåer. Detta påverkar de anställda, som riskerar att drabbas av både hörselskador och tinnitus. I dagsläget finns det inget botemedel mot någon av skadorna, vilket innebär att personerna som drabbas får leva med konsekvenserna resten av livet. Det är därför viktigt att arbeta aktivt för att minska bullret i industrin. Men buller är inte bara skadligt för arbetstagarna det är även kostsamt, både för samhället och företaget. Nedan följer åtgärder som industriföretag med för höga ljudnivåer bör vidta, för att minska bullret på arbetsplatsen.

 

Genomför regelbundna ljudmätningar

Man-with-helmet-ear-blog.jpg

Dessa genomförs enklast med en ljudnivåmätare. Mätningen utförs genom att rikta mätarens mikrofon mot ljudkällan, på ett avstånd av en meter (1 m) och med 90° vinkel mot ljudkällan. 

För att mäta den ekvivalenta ljudnivån, medel buller nivån, under exempelvis ett åtta timmars arbetspass krävs en dosimeter som bärs av den person vars bullerexponering man vill mäta. En dosimeter är en mätare som man bär med sig och den mäter det totala bullret som en person har blivit utsatt för under mättiden.

Börja med att mäta det buller som de enskilda arbetstagarna utsätts för. Även den allmänna bullernivån skall mätas men observera att det är viktigt att mätningarna görs under representativa arbetsförhållanden. Jämför sedan de värdena som uppmäts med gränsvärdena i bullerföreskrifterna. 

För att få ytterligare kunskap kan en bullerkartläggning genomföras. Detta bör med fördel genomföras med hjälp av en expert inom området. 

 

Vad gör man annars? 

men-talking-in-a-factory.jpg

Den mest effektiva åtgärden i en bullrig arbetsmiljö är att ta bort bullret vid källan. Det kan tillexempel göras genom att byta ut bullerkällan mot en tystare version. Ofta kan nyare modeller erbjuda en lägre ljudnivå. Om detta inte är möjligt är det viktigt att de anställda informeras om och utrustas med hörselskydd. Det är viktigt att de anställda är väl medvetna om varför de ska använda hörselskydden samt vad som kan hända om de inte använder dem. Även en kortvarig period utan hörselskydd kan orsaka skador. 

Det är även viktigt att använda rätt typ av hörselskydd. Vilket som är rätta hörselskyddet beror på den aktuella bullersituationen på arbetsplatsen. Hörselskyddet måste ha de rätta akustiska egenskaperna så att det isolerar vid de frekvenser där bullret förekommer.

 

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

 INFO_pdf_Noise_SE

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager