Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Skriven av Viktor Gustavsson

Nationella riktlinjer för maximal ljudnivå under en 8-timmars arbetsdag:

  Italien Frankrike Österrike England Sverige USA Kina Danmark Norge Nederländerna
Gränsvärdet för maximal ljudnivå 87 dB(A) 87 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A) 85dB(A) 90 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A) 85 dB(A)
Halveringsnivå  - 3 dB 3 dB  3 dB  3 dB  5 dB 3 dB   3 dB

Klicka här för att läsa mer om halveringsnivån.

Det finns olika föreskrifter som reglerar vilka bullernivåer som är tillåtna på arbetsplatsen. I Europa regleras detta av EU-direktivet 2006/42/EC medans det i USA regleras av OSHA 1910.95 ”Occupational noise exposure”. OSHA är en förkortning av ”Occupational Safety and Health Administration”, vilket är det federala organ som ansvarar för genomförandet av arbetsmiljölagstiftningen i USA. Det finns även de länder som har strängare nationella krav än vad som anges i EU-direktiven eller OSHA.

 

Vad innebär EU-direktivet?

EU-direktivet ska eliminera risker, som beror på bullerexponering, vid källan. Bullret ska minskas till lägsta möjliga nivå, vilken bestäms utifrån de tekniska framsteg och de tillgängliga åtgärderna som finns och som kan användas för att minska bullret vid källan. Bullerreducering direkt vid Ijudkällan är i allmänhet mest effektiv och ekonomisk.

Om riktvärdet överskrids ska orsaken utredas. Det är även viktigt att sätta upp en tidsplan och ett åtgärdsprogram, för att aktivt arbeta mot att minska bullernivån. Arbetstagarna ska dessutom informeras om bullerarbetet samt om riskerna som uppstår om man exponeras för högt buller samt underrättas om skyldigheten att använda hörselskydd.  

Gränsvärdet för daglig exponering, enligt EU-direktivet, för en 8-timmars arbetsdag är 87 dB(A). I de fall EU-landet har en nationell lag med ett lägre gränsvärde, ska denna lag följas.

 

Ljud-lagar i USA

OSHA 1910.95 fastställer gränsvärden för bullerexponering på arbetsplatsen. OSHA anger högsta tillåtna exponeringsnivå, PEL (Permissible exposure limit) till 90 dB(A) för alla som arbetar åtta timmar per dag. Dessa värden gäller för en halveringsnivå på 5 dB(A).

NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) i USA rekommenderar att den ekvivalenta bullernivån som en arbetare exponeras för skall begränsas till 85 dB(A) för en åttatimmarsdag för att minimera risken för hörselskador. NIOSH har, baserat på uppdaterade litteraturstudier, upptäckt att betydande hörselskador kan uppstå redan vid gränsvärden i nivå med OSHA PEL. NIOSH rekommenderar också en halveringsnivå på 3 dB(A) så att varje ökning med 3 dB(A) halverar den tillåtna exponeringstiden.

Exempel: OSHA tillåter åtta timmars exponering för ljudnivåer på 90 dB(A) men bara två timmars exponering för 100 dB(A). NIOSH rekommenderar att man begränsar åttatimmarsexponeringen till under 85 dB(A). För 100 dB(A) rekommenderar NIOSH mindre än femton minuters exponering per dag.

working-environment-injured-people.jpg.jpg


Hörselskyddspsrogram

1981 införde OSHA nya krav för att skydda arbetare inom tillverkningsindustrin. I de fall där arbetaren utsätts för en avvägd ekvivalent ljudnivå på 85 dB(A) eller mer under ett åtta timmars arbetsskift, måste arbetsgivaren implementera ett hörselskyddsprogram (Hearing Conservation Program). Detta innebär att arbetsgivaren måste mäta ljudnivån, erbjuda gratis årliga hörselkontroller, tillhandahålla hörselskydd och utbildning samt utvärdera skyddsåtgärder, såvida man inte med hjälp av förändrade arbetsmetoder, verktyg och utrustning kan säkerställa att arbetaren exponeras för mindre än 85 dB(A).

 Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

INFO_pdf_Noise_SE

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager