Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?


Nationella riktlinjer för maximal ljudnivå under en 8-timmars arbetsdag:

  Italien Frankrike Österrike England Sverige USA Kina
Gränsvärdet för maximal ljudnivå 87
dB(A)
87
dB(A)
85
dB(A)
87
dB(A)
85
dB(A)
90
dB(A)
85
dB(A)
Halveringsnivå  - 3 dB 3 dB 3 dB 3 dB 5 dB -
  Danmark Norge Nederländerna Schweiz Spanien    
Gränsvärdet för maximal ljudnivå 85
dB(A)
85
dB(A)
85
dB(A)
85
dB(A)
87
dB(A)
   
Halveringsnivå  3 dB   3 dB   3 dB    

Klicka här för att läsa mer om halveringsnivån.

Det finns olika föreskrifter som reglerar vilka bullernivåer som är tillåtna på arbetsplatsen. I Europa regleras detta av EU-direktivet 2006/42/EC medans det i USA regleras av OSHA 1910.95 ”Occupational noise exposure”. OSHA är en förkortning av ”Occupational Safety and Health Administration”, vilket är det federala organ som ansvarar för genomförandet av arbetsmiljölagstiftningen i USA. Det finns även de länder som har strängare nationella krav än vad som anges i EU-direktiven eller OSHA.

Vad innebär EU-direktivet?

EU-direktivet ska eliminera risker, som beror på bullerexponering, vid källan. Bullret ska minskas till lägsta möjliga nivå, vilken bestäms utifrån de tekniska framsteg och de tillgängliga åtgärderna som finns och som kan användas för att minska bullret vid källan. Bullerreducering direkt vid Ijudkällan är i allmänhet mest effektiv och ekonomisk.

Om riktvärdet överskrids ska orsaken utredas. Det är även viktigt att sätta upp en tidsplan och ett åtgärdsprogram, för att aktivt arbeta mot att minska bullernivån. Arbetstagarna ska dessutom informeras om bullerarbetet samt om riskerna som uppstår om man exponeras för högt buller samt underrättas om skyldigheten att använda hörselskydd.  

Gränsvärdet för daglig exponering, enligt EU-direktivet, för en 8-timmars arbetsdag är 87 dB(A). I de fall EU-landet har en nationell lag med ett lägre gränsvärde, ska denna lag följas.

Ljud-lagar i USA

OSHA 1910.95 fastställer gränsvärden för bullerexponering på arbetsplatsen. OSHA anger högsta tillåtna exponeringsnivå, PEL (Permissible exposure limit) till 90 dB(A) för alla som arbetar åtta timmar per dag. Dessa värden gäller för en halveringsnivå på 5 dB(A).

NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) i USA rekommenderar att den ekvivalenta bullernivån som en arbetare exponeras för skall begränsas till 85 dB(A) för en åttatimmarsdag för att minimera risken för hörselskador. NIOSH har, baserat på uppdaterade litteraturstudier, upptäckt att betydande hörselskador kan uppstå redan vid gränsvärden i nivå med OSHA PEL. NIOSH rekommenderar också en halveringsnivå på 3 dB(A) så att varje ökning med 3 dB(A) halverar den tillåtna exponeringstiden.

Exempel: OSHA tillåter åtta timmars exponering för ljudnivåer på 90 dB(A) men bara två timmars exponering för 100 dB(A). NIOSH rekommenderar att man begränsar åttatimmarsexponeringen till under 85 dB(A). För 100 dB(A) rekommenderar NIOSH mindre än femton minuters exponering per dag.

working-environment-injured-people.jpg.jpg


Hörselskyddspsrogram

1981 införde OSHA nya krav för att skydda arbetare inom tillverkningsindustrin. I de fall där arbetaren utsätts för en avvägd ekvivalent ljudnivå på 85 dB(A) eller mer under ett åtta timmars arbetsskift, måste arbetsgivaren implementera ett hörselskyddsprogram (Hearing Conservation Program). Detta innebär att arbetsgivaren måste mäta ljudnivån, erbjuda gratis årliga hörselkontroller, tillhandahålla hörselskydd och utbildning samt utvärdera skyddsåtgärder, såvida man inte med hjälp av förändrade arbetsmetoder, verktyg och utrustning kan säkerställa att arbetaren exponeras för mindre än 85 dB(A).Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

INFO_pdf_Noise_SE

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer